ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้้า) จำนวน 750 ตารางเมตร

โรงพยาบาลบัวลายมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลบัวลายมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้้า) จำนวน 750 ตารางเมตร

ประกาศราคากลาง เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และงานจ้างซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัยบัวลาย พื้นที่ 450 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 2 งาน 1. เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.จ้างซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัยบัวลาย พื้นที่ 450 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด 1.เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด

รายละเอียด 2.งานจ้างซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัยบัวลาย