รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น 

1.ตู้รับเรื่องร้องเรียน

2.ช่องทางออนไลน์

3.สแกนQR