ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมที่เกิดขึ้น

ลดพุงลดโรค: คุณกำลังอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่า?

เชื่อมั้ยว่า 1 ใน 3 ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุง แล้วโรคอ้วนลงพุงเป็นอย่างไร

กินผักผลไม้แล้วดีอย่างไร

โรคภัยไข้เจ็บหลายๆโรคนั้น เกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง ทั้งการกินบางอย่างมากเกินไป หรือ กินบางอย่างน้อยเกินไป โดยเฉพาะ...ผัก และ ผลไม้

ประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รายละเอียดโครงการ

ประกาศจากโรงพยาบาลบัวลาย

ประกาศโรงพยาบาลบัวลายเรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลบัวลาย

ประกาศโรงพยาบาลบัวลายเรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลบัวลาย

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยปัจจุบันการรักษามีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าบริการของหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขสูงขึ้นไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการขึ้นในปี ๒๕๖๒ และให้หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ถือปฏิบัติตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๐๗.๑๑/ว๒๗๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลบัวลายครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียด                  

ประกาศ    วันที่   ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามไฟล์ที่แนบให้ Download

ประกาศอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒