วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่ประชาชนไว้วางใจ

บริการที่ได้มาตรฐาน

ทีมงานมีความสุข


พันธกิจ

1. ให้บริการด้านงานส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

2. พัฒนาระบบการดูแลและส่งต่อผู้ป่วย ให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

3. ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถดูแล และพึ่งพาตนเองได้

4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความชำนาญ ตามสาขาวิชาชีพและเป็นผู้นำด้านสุขภาพ


ค่านิยม

B : Best Service : บริการดี

U : Unity : ทำงานเป็นทีม

A : Achivement : มุ่งผลสัมฤทธิ์

L : Lead by Safety : เน้นความปลอดภัย

A : Advocate : สนับสนุนชุมชน

I : Improvement : พัฒนาให้ดีขึ้น