แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบัวลาย

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบัวลาย

 

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลบัวลาย

โรงพยาบาลที่ประชาชนไว้วางใจ

บริการได้มาตรฐาน  

ทีมงานมีความสุข 

*  ไว้วางใจ = บริการที่ปลอดภัย (Safety)


เข็มมุ่งโรงพยาบาลบัวลาย ปี 2565

1.เพิ่มความปลอดภัยผู้รับบริการและผู้ให้บริการด้วยมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 2P safety (8 มาตรฐาน)  

2. พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพหลัก (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช เทคนิคการแพทย์)


พันธกิจโรงพยาบาลบัวลาย

1. ให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

2. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย

3. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพและพัฒนากระบวนการดูแลส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ

4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล


ค่านิยม

B-U-A-L-A-I 

B   =     Best Service        บริการดี

U  =     Unity                 ทำงานเป็นทีม

A  =     Achievement       มุ่งผลสัมฤทธิ์

L  =     Lead  by Safety    เน้นความปลอดภัย

A  =     Advocate            สนับสนุนชุมชน

I   =     Improvement       พัฒนาให้ดีขึ้น