งานยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบัวลาย

งานยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบัวลาย

 


วิสัยทัศน์โรงพยาบาลบัวลาย

โรงพยาบาลที่ประชาชนไว้วางใจ

บริการได้มาตรฐาน  

ทีมงานมีความสุข 

*  ไว้วางใจ = บริการที่ปลอดภัย (Safety)


เข็มมุ่งโรงพยาบาลบัวลาย ปี 2564

1.เพิ่มความปลอดภัยผู้รับบริการและผู้ให้บริการด้วยมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 2P safety (8 มาตรฐาน)  

2. พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยโรค   Stroke STEMI Sepsis Trauma จิตเวช


พันธกิจโรงพยาบาลบัวลาย

1. ให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

2. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย

3. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพและพัฒนากระบวนการดูแลส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ

4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล


ค่านิยม

B-U-A-L-A-I 

B : Best Service : บริการดี

U : Unity : ทำงานเป็นทีม

A : Achivement : มุ่งผลสัมฤทธิ์

L : Lead by Safety : เน้นความปลอดภัย

A : Advocate : สนับสนุนชุมชน

I : Improvement : พัฒนาให้ดีขึ้น