ประกาศโรงพยาบาลบัวลายเรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลบัวลาย

ประกาศโรงพยาบาลบัวลายเรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลบัวลาย

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตราค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ กค๐๔๑๖.๒/ว ๔๒๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวด ๘ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย ให้มีความเหมาะสมอละครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่จำเป็นมากขึ้น และเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องนั้น

ในการนี้โรงพยาบาลบัวลาย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายการค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด                  

ประกาศ    วันที่   ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

 

ประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รายละเอียดโครงการ

ประกาศโรงพยาบาลบัวลายเรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลบัวลาย

ประกาศโรงพยาบาลบัวลายเรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลบัวลาย

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยปัจจุบันการรักษามีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าบริการของหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขสูงขึ้นไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการขึ้นในปี ๒๕๖๒ และให้หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ถือปฏิบัติตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๐๗.๑๑/ว๒๗๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลบัวลายครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียด                  

ประกาศ    วันที่   ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามไฟล์ที่แนบให้ Download

ประกาศอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศจากโรงพยาบาลบัวลาย