ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้้า) จำนวน 750 ตารางเมตร